Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od dnia 11 sierpnia 2017 r. (zwany dalej "Regulaminem")

 

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy ENERON, działa pod adresem www.eneronpolska.pl i prowadzony jest przez ENERON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ulicy Piekarniczej 26, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Przedsiębiorców) pod numerem KRS: 0000514614 prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS o numerze NIP 8952033407, o numerze REGON 022463059 .

Adres do korespondencji: ENERON Polska Sp. z o.o., ul. Piekarnicza 26, 80-126 Gdańsk. Kontakt mailowy: biuro@eneronpolska.pl  . Kontakt telefoniczny: 531 611 177

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy ENERON zwany jest dalej „Sklepem Internetowym” .

II. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwani dalej "Klientem").
2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest ENERON Polska Sp. z o.o..

III. Ochrona danych i polityka prywatności

1. ENERON Polska Sp. z o.o.  jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ., Nr 133, poz. 883).
2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. ENERON Polska Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. ENERON Polska Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
4. ENERON Polska Sp. z o.o.  może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta.
5. ENERON Polska Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Klienta osobom trzecim tylko za zgodą Klienta.
6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
7. Klient zapisując się na newsletter ENERON Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera
9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie www.eneronpolska.pl w zakładce Polityka prywatności.
10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany, do jej wypełnienia.
11. Sklep Internetowy stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików "Cookies" określa Polityka "Cookies" zamieszczona na stronie.

IV. Produkty

1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów ENERON Polska Sp. z o.o.

V. Ceny

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta. Cennik opłat za dostarczenie Produktu znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Czas i koszt dostawy.
3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie

1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 531 611 177. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w zakładce Czas dostawy.
4. Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

VII. Płatność

Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

 

1. Gotówką, przy odbiorze produktu u kuriera/doręczyciela (za pobraniem);

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl”.;

3. Przelewem na konto bankowe Sklepu: (mBank) 73 1140 2004 0000 3402 8171 8184

 

VIII. Dostawa i odbiór

1. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w zakładce Koszty dostawy.
2. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:

a) W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu,

b) W siedzibie firmy w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 26.

3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, GLS lub InPost.

4. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż trzy (3) dni. Szczegóły deklarowanych przez spedytorów terminów dostaw można obejrzeć: Czas i koszt dostawy
5. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o jej rozpakowanie przy kurierze i ewentualne sporządzenie w jego obecności protokołu uszkodzenia, który będzie podstawą do reklamacji i wystąpienia do spedytora o odszkodowanie.
7. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata (nieprawidłowy, niepełny lub błędny adres, długotrwała nieobecność), a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z obsługą takiego zamówienia (w tym przesyłka powrotna) oraz ewentualną ponowną wysyłką ponosi Klient.

IX. Odstąpienie od umowy

1. W terminie 15 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient (osoba fizyczna) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1do Regulaminu.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 15 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany w rozdziale I niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres biuro@eneronpolska.pl Sklep zachęca do skorzystania w tym celu z Formularza odstąpienia od umowy. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi procedowanie zwrotu. Oświadczenie Konsument może również złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta).
5. Sklep uprzejmie prosi Klienta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż ułatwi i przyspieszy to procedurę zwrotu.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep Internetowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep Internetowy nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zachęca Klienta do poprawnego wypełnienia formularza zwrotu i przesłania go na adres e-mail: biuro@eneronpolska.pl. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
8. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
9. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od poinformowania Sklepu Internetowego o odstąpieniu przez Klienta od umowy.
10. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
11. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy dla danego produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy otrzymał zwrócony towar wskutek decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep Internetowy może dokonuje zwrotu płatności po otrzymaniu przesyłki ze zwróconym produktem lub po dostarczeniu do Sklepu Internetowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem..

X. Procedury reklamacyjne

1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.
3. Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu 531611177 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: biuro@eneronpolska.pl).

 

XI. A) Warunki gwarancji udzielonej przez ENERON Polska Sp. z o.o. dla Klienta Sklepu Internetowego

1. ENERON Polska Sp. z o.o. (będący gwarantem) zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez personel ENERON Polska Sp. z o.o., posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
3. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od daty wydania Produktu.
4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez ENERON Polska Sp. z o.o. nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do ENERON Polska Sp. z o.o. , który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność ENERON Polska Sp. z o.o. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź w opakowaniu, które zapobiegnie przemieszczaniu się lub uszkodzeniu urządzenia. W przypadku gdy Klient nie dostarczy urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź opakowanie nieoryginalne nie będzie dostatecznie chroniło urządzenia przed uszkodzeniami, Klient ponosi ryzyko uszkodzeń urządzania w transporcie. Klient nie ponosi ryzyka uszkodzeń w transporcie, jeżeli urządzenie było transportowane w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
6. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:
a) należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
b) niesprawne, kompletne urządzenie,
c) w miarę możliwości dowód zakupu – paragon lub fakturę,
d) oświadczenie o złożeniu reklamacji; Sklep zachęca do skorzystania w tym celu z Formularza reklamacji.
7. ENERON Polska Sp. z o.o. podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie czternastu (14) dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym ENERON Polska Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
8. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, ENERON Polska Sp. z o.o.  zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
9. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
10. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez ENERON Polska Sp. z o.o. może mieć miejsce w następujących przypadkach:
a) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
b) uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
c) eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi lub podanej przez Sklep specyfikacji (przeznaczenie produktu).

d) wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. usunięcie niezbędnych do funkcjonowania systemu operacyjnego plików, instalacja nieprawidłowych sterowników, działanie wirusów komputerowych itp.),
e) ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu gwaranta, a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
f) wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
g) stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
h) dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z rękojmi za wady produktu.

XI. B) Rękojmia

Sklep Internetowy odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
1. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego podany w rozdziale I Regulaminu. Sklep zachęca do skorzystania z formularza lecz nie jest to obowiązkowe.
2. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
3. Dla wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć do Sklepu:
a) wadliwy produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; Sklep sugeruje przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy,
b) w miarę możliwości wypełnione oświadczenie reklamacyjne umożliwiające identyfikację nadawcy produktu; Sklep zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe,
c) w miarę możliwości dowód zakupu (np. paragon lub fakturę).
4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
5. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep Internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

2. Sklep informuje, że Klient może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załącznik nr 1

W ciągu 15 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwrócimy wszystkie otrzymane od płatności. Aby zrezygnować z zakupu prosimy o poinformowanie nas o tej decyzji. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Można również, chociaż nie jest to bezwzględnie wymagane skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który sklep udostępnia poniżej.

W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy zachęcamy do poprawnego wypełnienia formularza zwrotu i przesłania go na adres e-mail: biuro@eneronpolska.pl

Przesyłkę prosimy nadać na adres:

ENERON Polska Sp. z o.o.

ul. Piekarnicza 26

 

80-126 Gdańsk

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Do przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), które przesyłamy w załączeniu, potrzebny jest program Adobe Reader.
Najnowszą, darmową wersję Adobe Reader, można pobrać ze strony internetowej:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/ 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier InPost) już od 200,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl